เมื่อมีเส้นพุ่งแล้วก็ต้องมีเส้นยืน โดยนำฝ้ายไปค้นในหลักเฝีย เตรียมเป็นเส้นยืนแล้วนำมา สืบ(ผูก)เข้าฟันหวี